Regulamin konkursu Facebook

REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ TERMOWENTYLATOR”
SKLEPU INTERNETOWEGO AGDSATURN.PL

I Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie Wygraj Termowentylator (dalej: „Konkurs”).
2. Konkurs jest prowadzony poprzez fanpage sklepu internetowego AGDSATURN.PL.
3. Organizatorem Konkursu jest Saturn Home Appliances Sp. z o.o. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000468839, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Nocznickiego 25/201, 01-948 Warszawa, NIP 5213650434, REGON 146727743, adres poczty elektronicznej: sklep@agdsaturn.pl, numer telefonu: 604 214 536.
(dalej: „Organizator”).
4. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane,
wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.
5. Fundatorem nagród w konkursie jest Saturn Home Appliances Sp. z o.o. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000468839. Nagrody wydawane są przez
Organizatora w imieniu Saturn Home Appliances Sp. z o.o.
6. Niniejszy konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika
konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego
dzieła, z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym regulaminie. W tym też
zakresie uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora.

II Uczestnicy konkursu
1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która posiada:
a) miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiada konto na serwisie społecznościowym Facebook, z zastrzeżeniem, że
korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13. roku życia jest zabronione,
2. Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą wziąć udział w
Konkursie tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ich przedstawiciela ustawowego
na udział w Konkursie.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych
podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich
najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

III Przebieg konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa
1. Konkurs obejmuje polubienie strony Saturn Home Appliances i udostępnienie posta konkursowego na tablicy Uczestnika.
2. Ustala się następującą datę publikacji posta konkursowego: 27.11.2016 r.
3. Organizator wylosuje jednego Zwycięzcę spośród uczestników, którzy polubią stronę i udostępnią post.
4. W trakcie konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna).
5. Konkurs trwa do 15.12.2016 r do godziny 19:00.
6. W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców przez Saturn Home Appliances Sp. z o.o. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000468839. W przypadku wygranej wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska na fanpage Saturn Home Appliances pod adresem: www.facebook.com/agdsaturn
Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzców, a także w przypadku wygranej w celu publikacji danych osobowych zwycięzców, jest Saturn Home Appliances Sp. z o.o. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000468839. Podane dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą publikowane w portalu Facebook w związku z uczestnictwem w Konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.”
8. Nagrodą w konkursie jest termowentylator Saturn ST-HT8341K: o wartości 77,99 zł brutto (słownie siedemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy).
9. Organizator przyzna nagrody jednemu uczestnikowi Konkursu, a wyniki opublikuje w formie posta na stronie Saturn Home Appliances na Facebooku. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 7 dni od zakończenia konkursu.
10. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.
11. W celu odebrania nagrody uczestnik jest zobowiązany do przesłania do Organizatora w wiadomości prywatnej na portalu Facebook, następujących danych:
a) Adres e-mail
b) Imię i nazwisko
c) Data urodzenia
d) Adres zamieszkania
11. Brak potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 10 w ciągu 24 godzin od dnia ogłoszenia
wyników w konkursie jest równoznaczny z rezygnacją przez uczestnika konkursu z odbioru nagrody.
12. Nagrody przyznane w Konkursie zostaną wysłane pocztą do 14 dni od dnia otrzymania
potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 10

IV Odpowiedzialność
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi
konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu
regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych
obyczajów zobowiązuje w ciągu 24h do usunięcia stwierdzonego naruszenia (notice and take
down).
2. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu
Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.
3. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku:
a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby
bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia,
b) udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkowania na Facebooku.
c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,
d) udziału w konkursie osoby poniżej 13. roku życia,
e) używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub
zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym
Organizatora,
f) posługiwania się przez uczestnika konkursu nazwami innych użytkowników lub ich
oznaczeniami,
g) naruszenia przez odpowiedź na pytanie konkursowe praw autorskich, o ile takowe
naruszenie zostało zgłoszone Organizatorowi i serwisowi Facebook.
4. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody, jak również utratą
wszelkich zebranych punktów w trakcie konkursu. Informację o wykluczeniu z konkursu
Organizator prześle uczestnikowi drogą mailową na adres wskazany na profilu Facebook, jak
również pocztową, o ile uczestnik udostępnił takowy adres Organizatorowi na profilu
Facebook. W przypadku brak możliwości poinformowania uczestnika konkursu w w/w
sposób, informacja o wykluczeniu zostanie zamieszczona na stronie Saturn Home Appliances.

V Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych, w zakresie imienia, nazwiska, profilu (Facebook ID), zebranych w trakcie prowadzenia konkursu jest Saturn Home Appliances Sp. z o.o. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000468839. Dane osobowe uczestników zostały powierzone do przetwarzania na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) na rzecz Organizatora. .
2. Uczestnicy konkursu maja prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz
usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie korzystania z
Aplikacji wymaganym jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad
określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zmianami).
VI Tryb składania reklamacji
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez
uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej
w ciągu 21 dni od daty zakończenia konkursu.
2. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym,
o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną.
3. Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi odnoszące się do aplikacji lub związanej z nią
promocji muszą być skierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook.
VII Postanowienia końcowe
1. Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 27.11.2016 r. do dnia 15.12.2016 r.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl